Contactează-ne

Administrație

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Știre publicată în urmă cu

în data de

DISPOZIŢIE

PrivindconvocareaConsiliului Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ înşedinţăordinară

Înconformitate cu prevederileart.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; Întemeiuldispoziţiilor art.133 alin.1, art.134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art.135 alin.1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacăînședinţăordinarăConsiliul Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ, pentru data de 21.12.2020 – ora 14:00, desfășuratăînclădireaRubikHub, dinincintaȘtrandului Municipal. Art.2 – Proiectele de hotărâresuntcuprinseînproiectulordinii de zi, anexă la prezenta. Art.3 – Consilieriilocalipot formula șidepuneamendamente la proiectele de hotărârepână la data ședințeiConsiliului Local. Art.4 – Materialeleînscrise pe ordinea de zivor fi transmiseînformatelectronic pe adresa de e-mail pusă la dispozițiaconsilierilorlocali. Art.5 – Secretarul General al MunicipiuluiPiatra Neamţ va asiguraaducerea la cunoştinţăpublică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului, OANA SÂRBU

Nr. 2121__ Din_15.12.2020

Anexă la DispozițiaPrimaruluinr. 2121din15.12.2020

Proiectulordinii de zi a ședinței ordinare a ConsiliuluiLocal din data de 21.12.2020

I. DEPUNERE JURĂMÂNT CONSILIERLOCAL SUPLEANT – DL. MINUȚ EDUARD-ROBERT

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privindorganizareacomisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– iniţiator – Primar AndreiCarabelea 2. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.270 din26.11.2020 privinddesemnareareprezentanțilorConsiliului Local încadrulConsiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 3.HOTĂRÂRE privindîmputernicireaconsilierilorlocalisăreprezinteintereselemunicipiuluiPiatraNeamțînsocietățilecomerciale, la caremunicipiul este asociatsauacționar; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 4.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeiComisieiSociale a Consiliului Local al municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 5.HOTĂRÂRE privindconstituireacomisiei de evaluare șiselecționare a proiectelorcufinanțarenerambursabilăși a proiectelor de parteneriat de interes local, precumși a comisiei de soluționare a contestațiilor; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 6.HOTĂRÂRE privinddesemnareaunuidelegatcaresăfacă parte dincomisialocală de recrutare-încorporareconstituită la nivelulCentrului Militar JudețeanNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 7.HOTĂRÂREprivindstabilireacomponențeicomisiei de evaluare a performanțelorprofesionaleindividuale ale Secretarului General al MunicipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 8.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeicomisieilocale de ordine publică a municipiuluiPiatraNeamțșimodificarea HCL nr.114/2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 9.HOTĂRÂRE privindaprobareacomponențeicomisiilor de evaluare a ofertelorpentruînchirierea, concesionareașivânzareaunorbunuriimobileaparţinândmunicipiuluiPiatra Neamţ; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 10.HOTĂRÂRE privindaprobarearectificăriibugetului local al municipiuluiPiatraNeamț, pe anul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 11.HOTĂRÂRE privindaprobareaexecuțieibugetare la data de 30.11.2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 12.HOTĂRÂREprivindorganizarearețeleișcolare a unităților de învățământdinmunicipiulPiatraNeamț, pentruanulșcolar 2021-2022; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 13.HOTĂRÂRE privind completareavalorii de inventar a unorclădiri date înadministrareaînvățământuluipreuniversitar de statdinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 14.HOTĂRÂRE privindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Parking SA pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea

15.HOTĂRÂREprivindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Locativserv SRL pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 16.HOTĂRÂREprivindalocareaunei sume de banidincapitolul 67.02 – ”Cultură, recreereșireligie”; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 17.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț și a Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, către Liceul cu Program Sportiv; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 18.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, către Federația Română de Arte Marțiale; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 19.HOTĂRÂRE privindaprobareaPlanuluioperativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioadasezonului rece 2020-martie 2021 șiconstituireaComandamentului local de iarnă; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 20.HOTĂRÂRE privindtrecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț domeniul public; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 21.HOTĂRÂREprivind aprobareadocumentațieipentrudelegareagestiuniiactivității de curățareașitransportulzăpezii de pe căilepubliceșimenținereaacestoraînfuncțiune pe timp de poleisau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizareînmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 22.HOTĂRÂRE privindstabilireaPlanului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de implementare pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 23.HOTĂRÂRE privindstabilireacriteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transportîncomun, începândcuanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 24.HOTĂRÂRE privindstabilireaimpozitelorșitaxelorlocale, pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 25.HOTĂRÂRE privindanulareacreanțelorfiscale restante maimici de 40 lei aflate însold la 31.12.2020; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 26.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ DEVELOPMENT prin AA TOTAL INSOLVENCYSPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 27.HOTĂRÂRE privindmajorareaimpozitului pe terenîncepândcuanul 2021 pentruterenulsituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 28.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe clădire și terenîncepând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietarZămoșteanuVasile, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 29.HOTĂRÂRE privindexcludereadin categoría terenurilorneîngrijite a terenuluisituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Decebal nr.5, fostăproprietate a SC Brio Estate SRL; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 30.HOTĂRÂRE privindaprobarearedenumiriistrăzii ”Speranței” înstrada ”Câmpului” dinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 31.HOTĂRÂRE pentrumodificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitiei propuse a fi realizataprinproiectul „Modernizare coridorintegrat de mobilitateest-vest – StradaMihaiViteazu”, dinmunicipiulPiatraNeamt; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 32.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”Centrul de educațieșisoluțiiinovativeColegiulNațional Petru Rareș”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 33.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”ColegiulNaționalCalistratHogaș, PiatraNeamț – centru de resursecurriculareinovatoareșieducațierezilientăpentrudezvoltareadurabilă a competențelorcheie, realizareatranzițieiverziși digitale”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 34.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteproiectului ”Creștereaperformanțelortransportului public prininvestiții de tipintegratînsoluțiiinteligenteaferenteunuicoridor de mobilitatedinmunicipiulPiatraNeamț”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 35.HOTĂRÂRE pentrucompletareaRegulamentului de funcționare al ComisieiTehnice de Urbanism, aprobatprin HCL nr. 335/2013; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 36.HOTĂRÂRE pentruapartamentareaimobiluluiconstrucție-condominiucu NC 67279, învedereaînființăriiunorunitățiindividuale – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 37.HOTĂRÂRE privindaprobareaunorRapoarte de evaluare, stabilireapreţurilor de piaţăşivânzareadirectă a unorbunuriimobileaparţinânddomeniuluiprivat al municipiuluiPiatra Neamţ – terencotă parte indiviză – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 38.HOTĂRÂRE privindderulareaprocedurii de atribuire a unuinumăr de 82 autorizaţii taxi pentrurealizareaserviciului de transportpersoaneînregim de taxi; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 39.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitieipropusa a fi realizataprinproiectul ”Extinderea si modernizareasistemului de iluminatpublicînmunicipiulPiatraNeamt: BulevardulDecebal, PiataMihailKogalniceanu, BulevardulTraian, StradaFermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 41.HOTĂRÂRE privind modificareacontractului de delegare de gestiuneprinconcesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiatîntremunicipiulPiatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cumodificărileșicompletărileulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

III. Informări – Întrebări – Interpelăriadresateexecutivului

Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Patru hectare donate pentru un spital municipal în Piatra Neamţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ donaţia este făcută de Altex România ■ terenul este în vecinătatea Sălii Polivalente ■ “nu pot și nu vreau să rămân indiferent la tragedia ce a lovit în luna noiembrie a anului trecut orașul căruia îi datorez atâtea”, a declarat Dan Ostahie ■

Altex România, cel mai mare retailer electro-IT din România, şi-a exprimat recent intenţia de dona Primăriei Piatra Neamţ un teren în suprafaţă de 4 hectare, în vecinătatea Sălii Polivalente, pentru construirea unui spital municipal.

“De la începutul pandemiei, Grupul Altex a făcut donații importante către sistemul sanitar, IGSU și Inspectoratul General al Poliției Române. Cel mai mare retailer electro-IT din România a utilat cu monitoare și ventilatoare paturi de terapie intensivă la spitalele din țară, a donat lanterne, telefoane și laptopuri pentru polițiștii români, milioane de măști pentru personalul medical și echipajele SMURD, echipamente IT pentru unitățile suport Bucureștii Noi și Cluj, a donat Direcției de Sănătate Publică București dispozitive electronice de aproape 30.000 euro și a dotat integral cu aparatură de ultimă generație secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra-Neamț, afectată de incendiul din 14 noiembrie 2020.

Recent, Grupul ALTEX a comunicat autorităților locale din Piatra-Neamț dorința de a dona acestora, în scopul edificării unui nou spital, o suprafață de 4 hectare pe care o deține în Municipiul Piatra Neamț pe Strada Mihai Viteazul, în vecinătatea Sălii Polivalente”, se pune în comunicatul de presă emis de reprezentanţii firmei. Patronul Altex şi-a motivat gestul prin aceea că s-a născut şi s-a format în Piatra Neamţ şi se simte dator să nu rămână indiferent la tragedia de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean.

„Grupul ALTEX a fost și este un pilon al societății românești. M-am născut și m-am format în Piatra-Neamț, aici am urmat școala și liceul. Nu pot și nu vreau să rămân indiferent la tragedia ce a lovit în luna noiembrie a anului trecut orașul căruia îi datorez atâtea”, a declarat Dan Ostahie, CEO Altex.

Altex s-a implicat și continuă să se implice activ în sprijinirea sistemului medical din România. Alături de Fundația Altex, retailer-ul derulează campania „împreună pentru România. Salvăm vieți” prin intermediul căreia, până la acest moment, a fost donată aparatura necesară pentru secțiile de terapie intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” din București, dar și de la Spitalul Clinic Colentina.

„Încă de la începutul mandatului mi-am propus ca principal obiectiv construirea unui spital municipal la Piatra-Neamț. Motivele care îl fac atât de important sunt evidente și cred că toată lumea este de acord cu necesitatea lui. Parteneriatul cu Altex Româniare prezintă primul pas în acest sens, poate cel mai important, pentru că Municipiul Piatra-Neamț nu deține o suprafață atât de mare de teren, de care este nevoie pentru o investiție de asemenea amploare. Donația Grupului Altex este piatra de temelie a acestui proiect și îi mulțumesc domnului Dan Ostahie, și am convingerea că nu greșesc dacă o fac și în numele întregii comunități, pentru acest  gest  extraordinar” a declarat primarul Andrei Carabelea.

Citește știrea

Actualitate

„Unirea face puterea” continuă în ciuda pandemiei

Știre publicată în urmă cu

în data de

Demarată anul trecut și dedicată Micii Uniri din 1859, manifestarea complexă „Unirea face puterea!” se desfășoară anul acesta în perioada 20-24 ianuarie. Tricolorul de 100 de metri purtat cu un an în urmă de sute de tineri pe străzile municipiului Piatra Neamț și arborat pe Turnul lui Ștefan va porni anul acesta către Muntenia, mai precis în comuna Gura Ocniței, din județul Dâmbovița. Acolo va fi arborat pe Crucea Păcii, un monument de dimensiunile Crucii de pe Caraiman. În drum va face popas pe malurile râului Milcov și în comuna buzoiană Padina. La Piatra-Neamț, în prezența viceprimarului municipiului, Alin Lehăduș, alături de reprezentanți ai Complexului Muzeal Județean Neamț, ai Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu” și ai Asociației Culturale „Star” (organizator principal) tricolorul uriaș va fi din nou arborat pe Turnul lui Ștefan, pentru ca apoi să fie predat delegaților Teatrului „Junior” din Târgoviște. Aceasta se va întâmpla vineri, 22 ianuarie, la ora 11:00 pe Platoul de la Curtea Domnească din Piatra-Neamț.

Este un gest cu valoare de simbol, ce transmite peste ani ideea de Unire și de bună colaborare a celor două provincii românești.

Evenimentul va fi transmis în direct pe pagina de facebook a primăriei pietrene: Municipiul Piatra-Neamț, începând cu ora 11:00.

Citește știrea

Actualitate

Amendaţi şi puşi să repare strada

Știre publicată în urmă cu

în data de

Poliţiştii locali ai Compartimentului Disciplina în Construcţii de la Poliţia Locală Piatra Neamţ s-au autosesizat cu privire la faptul că în ultima perioadă de timp intervenţiile asupra carosabilului, realizate de diverse firme furnizoare de utilităţi, nu au fost duse la bun sfîrşit.

Acest lucru este prevăzut în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Regulamentul privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ. De exemplu, strada Privighetorii, care, în urma lucrărilor de înlocuire şi reamplasare a conductelor şi branşamentelor la reţeaua de gaze naturale, nu a fost adusă, conform normativelor, la starea iniţială.

În aceste condiţii, societatea care a realizat respectivele săpăturile a fost sancţionată contravenţional, amenda dispusâ în acest caz fiind ■ valoare de 5.000 de lei, potrivit articolului 26, alineat 1, lititera e din Legea 50/1991, iar ca măsură complementară s-a dispus de către Primăria Piatra Neamţ obţinerea unei autorizaţii de racorduri şi branşamente pentru refacerea carosabilului afectat de lucrările de săpătură.

Citește știrea

Trending