Contactează-ne

Administrație

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Știre publicată în urmă cu

în data de

DISPOZIŢIE

PrivindconvocareaConsiliului Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ înşedinţăordinară

Înconformitate cu prevederileart.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; Întemeiuldispoziţiilor art.133 alin.1, art.134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art.135 alin.1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacăînședinţăordinarăConsiliul Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ, pentru data de 21.12.2020 – ora 14:00, desfășuratăînclădireaRubikHub, dinincintaȘtrandului Municipal. Art.2 – Proiectele de hotărâresuntcuprinseînproiectulordinii de zi, anexă la prezenta. Art.3 – Consilieriilocalipot formula șidepuneamendamente la proiectele de hotărârepână la data ședințeiConsiliului Local. Art.4 – Materialeleînscrise pe ordinea de zivor fi transmiseînformatelectronic pe adresa de e-mail pusă la dispozițiaconsilierilorlocali. Art.5 – Secretarul General al MunicipiuluiPiatra Neamţ va asiguraaducerea la cunoştinţăpublică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului, OANA SÂRBU

Nr. 2121__ Din_15.12.2020

Anexă la DispozițiaPrimaruluinr. 2121din15.12.2020

Proiectulordinii de zi a ședinței ordinare a ConsiliuluiLocal din data de 21.12.2020

I. DEPUNERE JURĂMÂNT CONSILIERLOCAL SUPLEANT – DL. MINUȚ EDUARD-ROBERT

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privindorganizareacomisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– iniţiator – Primar AndreiCarabelea 2. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.270 din26.11.2020 privinddesemnareareprezentanțilorConsiliului Local încadrulConsiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 3.HOTĂRÂRE privindîmputernicireaconsilierilorlocalisăreprezinteintereselemunicipiuluiPiatraNeamțînsocietățilecomerciale, la caremunicipiul este asociatsauacționar; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 4.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeiComisieiSociale a Consiliului Local al municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 5.HOTĂRÂRE privindconstituireacomisiei de evaluare șiselecționare a proiectelorcufinanțarenerambursabilăși a proiectelor de parteneriat de interes local, precumși a comisiei de soluționare a contestațiilor; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 6.HOTĂRÂRE privinddesemnareaunuidelegatcaresăfacă parte dincomisialocală de recrutare-încorporareconstituită la nivelulCentrului Militar JudețeanNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 7.HOTĂRÂREprivindstabilireacomponențeicomisiei de evaluare a performanțelorprofesionaleindividuale ale Secretarului General al MunicipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 8.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeicomisieilocale de ordine publică a municipiuluiPiatraNeamțșimodificarea HCL nr.114/2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 9.HOTĂRÂRE privindaprobareacomponențeicomisiilor de evaluare a ofertelorpentruînchirierea, concesionareașivânzareaunorbunuriimobileaparţinândmunicipiuluiPiatra Neamţ; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 10.HOTĂRÂRE privindaprobarearectificăriibugetului local al municipiuluiPiatraNeamț, pe anul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 11.HOTĂRÂRE privindaprobareaexecuțieibugetare la data de 30.11.2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 12.HOTĂRÂREprivindorganizarearețeleișcolare a unităților de învățământdinmunicipiulPiatraNeamț, pentruanulșcolar 2021-2022; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 13.HOTĂRÂRE privind completareavalorii de inventar a unorclădiri date înadministrareaînvățământuluipreuniversitar de statdinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 14.HOTĂRÂRE privindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Parking SA pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea

15.HOTĂRÂREprivindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Locativserv SRL pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 16.HOTĂRÂREprivindalocareaunei sume de banidincapitolul 67.02 – ”Cultură, recreereșireligie”; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 17.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț și a Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, către Liceul cu Program Sportiv; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 18.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, către Federația Română de Arte Marțiale; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 19.HOTĂRÂRE privindaprobareaPlanuluioperativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioadasezonului rece 2020-martie 2021 șiconstituireaComandamentului local de iarnă; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 20.HOTĂRÂRE privindtrecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț domeniul public; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 21.HOTĂRÂREprivind aprobareadocumentațieipentrudelegareagestiuniiactivității de curățareașitransportulzăpezii de pe căilepubliceșimenținereaacestoraînfuncțiune pe timp de poleisau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizareînmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 22.HOTĂRÂRE privindstabilireaPlanului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de implementare pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 23.HOTĂRÂRE privindstabilireacriteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transportîncomun, începândcuanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 24.HOTĂRÂRE privindstabilireaimpozitelorșitaxelorlocale, pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 25.HOTĂRÂRE privindanulareacreanțelorfiscale restante maimici de 40 lei aflate însold la 31.12.2020; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 26.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ DEVELOPMENT prin AA TOTAL INSOLVENCYSPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 27.HOTĂRÂRE privindmajorareaimpozitului pe terenîncepândcuanul 2021 pentruterenulsituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 28.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe clădire și terenîncepând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietarZămoșteanuVasile, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 29.HOTĂRÂRE privindexcludereadin categoría terenurilorneîngrijite a terenuluisituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Decebal nr.5, fostăproprietate a SC Brio Estate SRL; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 30.HOTĂRÂRE privindaprobarearedenumiriistrăzii ”Speranței” înstrada ”Câmpului” dinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 31.HOTĂRÂRE pentrumodificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitiei propuse a fi realizataprinproiectul „Modernizare coridorintegrat de mobilitateest-vest – StradaMihaiViteazu”, dinmunicipiulPiatraNeamt; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 32.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”Centrul de educațieșisoluțiiinovativeColegiulNațional Petru Rareș”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 33.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”ColegiulNaționalCalistratHogaș, PiatraNeamț – centru de resursecurriculareinovatoareșieducațierezilientăpentrudezvoltareadurabilă a competențelorcheie, realizareatranzițieiverziși digitale”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 34.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteproiectului ”Creștereaperformanțelortransportului public prininvestiții de tipintegratînsoluțiiinteligenteaferenteunuicoridor de mobilitatedinmunicipiulPiatraNeamț”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 35.HOTĂRÂRE pentrucompletareaRegulamentului de funcționare al ComisieiTehnice de Urbanism, aprobatprin HCL nr. 335/2013; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 36.HOTĂRÂRE pentruapartamentareaimobiluluiconstrucție-condominiucu NC 67279, învedereaînființăriiunorunitățiindividuale – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 37.HOTĂRÂRE privindaprobareaunorRapoarte de evaluare, stabilireapreţurilor de piaţăşivânzareadirectă a unorbunuriimobileaparţinânddomeniuluiprivat al municipiuluiPiatra Neamţ – terencotă parte indiviză – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 38.HOTĂRÂRE privindderulareaprocedurii de atribuire a unuinumăr de 82 autorizaţii taxi pentrurealizareaserviciului de transportpersoaneînregim de taxi; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 39.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitieipropusa a fi realizataprinproiectul ”Extinderea si modernizareasistemului de iluminatpublicînmunicipiulPiatraNeamt: BulevardulDecebal, PiataMihailKogalniceanu, BulevardulTraian, StradaFermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 41.HOTĂRÂRE privind modificareacontractului de delegare de gestiuneprinconcesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiatîntremunicipiulPiatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cumodificărileșicompletărileulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

III. Informări – Întrebări – Interpelăriadresateexecutivului

Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Situaţie hilară la CARP. Au fost alegeri şi sînt doi şefi

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor s-au ţinut două rînduri de alegeri ■ instituţia are acum doi preşedinţi: Anca Maria Popovici şi Mircea Anton ■

Bîlciul de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman este departe de a se fi încheiat, aşa încît după şapte ani de litigii prin instanţe s-a ajuns la situaţia hilară ca organizaţia, care gestionează banii a peste 26.000 de pensionari, să aibă două conduceri, niciuna recunoscută pînă acum de Judecătorie.

Cert este că, de mai bine de o săptămînă, cele două conduceri, rezultate din două rînduri de alegeri s-au instalat în sediul CARP cu pretenţii de preluare a şefiei. În zilele de 18,19, 20 şi 21 aprilie, la sediul Clubului CARP s-au desfăşurat alegerile grupării Gheorge Popa, unde preşedintă a fost aleasă fiica acestuia, economista Anca Maria Popovici, iar în Consiliul Director cei 420 de membri, care au trecut prin faţa urnelor, i-au ales pe Constică Rusu, Vasile Rusu, Sava Ifrim şi Rotaru Costel.

Pe 6 mai, la un restaurant din oraş s-au desfăşurat alegerile organizate de gruparea: Mircea Anton-Albu-Călărăşanu, la care au participat 92 de persioane, de unde a rezultat o conducerea formată din Mircea Anton – preşedinte şi Eugen Pătraşcu, Dumitru Călărăşanu (care între timp a demisionat), colonelul Alexandru Albu şi Ion Cobzaru.

„Alegerile organizate de gruparea Călărăşanu- Anton-Albu sînt ilegale, pentru că nu s-a respecta statutul. Adunarea Generală a fost organizată cu 10 zile după expirarea mandatelor, care de alfel nu au fost niciodată recunoscute de Judecătorie. Nu au afişat la loc vizibil listele cu delegaţii (1 la 200 membri), nu a fost afişat Raportul de activitate, Raportul comisiei de cenzori.

Delegaţii au fost în familie. De exemplu la alegeri a participat soţia, fiica şi colonelul Albu. S-a votat şi de către două ori de aceeaşi persoană. A fost o băşcălie. Noi am depus la instanţă documentele privind alegerile noastre şi aşteptăm ca instanţa să se pronunţe“, a declarat Gheorghe Popa.

Mircea Anton, preşedintele ales al grupării adverse a susţinut următoarele: „Lucrăm la finalizarea documentelor de înscrie la grefa Judecătoriei. Acum ne aflăm la sediul CARP, unde s-a instalat şi gruparea Popa, care înceracă să blocheze activitatea. Pînă cînd instanţa se va pronunţa, la CARP împrumuturile sînt aprobate de către domnul Călărăşanu, fostul preşedinte“, a declarat Mircea Anton.

Citește știrea

Actualitate

Situaţie de neconceput la o instanţă de judecată

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ din 11 posturi, ocupate efectiv sînt doar trei ■ de pe 4 mai, o judecătoare a intrat în concediu de maternitate ■ n-au fost operate detaşările acceptate la Roman de magistraţi de la Podul Turcului, Moineşti şi Curtea de Apel Bacău ■ a fost lansată o petiţie pentru rezolvarea crizei de personal din Justiţie ■

Un comunicat de presă remis jurnaliştilor de către conducerea Judecătoriei Roman prin Biroul Informaţii şi Relaţii Publice, care este semnat de către Alina Mihaela Niţă, anunţă situaţia de neconceput şi impasul în care a intrat instituţia rămasă fără magistraţi, din diverse cuaze.

Între ele numărîndu-se pensionări, concedii de maternitate, decese sau posturi blocate. În acest context, a fost precizat faptul că, în regim de urgenţă, sînt necesare de restrîngere a activităţii instanţei din municipiul de la malurile Moldovei şi Siretului. Comunicatul a fost emis în data de 10 mai 2021.

„Schema Judecătoriei Roman cuprinde 11 posturi, din care două în materie penală şi nouă posturi în materie non-penală. La data de 1 ianuarie 2021, stocul de dosare penale nesoluţionare era de 4.320, iar în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie au mai fost înregistrate 1.728 de dosare civile, din care de soluţionat în perioada 1 ianuarie – 3 aprilie 6.048 dosare, fiind soluţionate doar 1.162 non-penale. În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, au participat la şedinţe în materie civilă doar trei judecători definitivi şi un judecător stagiar, care are competenţe limitate, precum şi un judecător delegat de la Tribunalul Neamţ.

Începînd cu data de 4 mai 2021, din cele nouă posturi mai sînt ocupate doar două posturi, cu judecători definitivi şi un post de judecător stagiar (pentru că din această dată a intrat în concediu de maternitate şi ulterior de creştere a copilului, judecătoarea Alina Iştoc – n.r.). La data de 1 mai au rămas de soluţionat 4.886 de dosare, la care se adaugă şi dosarele nou intrate. Pentru buna gestionare a cauzelor s-ar impune ocuparea prin delegate/detaşare a cel puţin încă trei posturi“, precizează judecătoarea Alina Mihaela Niţă.

Comunicatul de presă evidenţiază şi faptul că au fost respinse de către Consiliul Superior al Magistraturii două solicitări de detaşare a tot atîţia magistraţi de la Judecătoria Ploieşti şi Botoşani, în data de 11 martie. În această perioadă, deşi au acceptat detaşarea la Roman trei judecători de la Judecătoria Podul Turcului, Judecătoria Moineşti şi unul de la Curtea de Apel Bacău, ele nu au fost încă aprobate.

Petiţie on-line, pentru rezolvarea problemei

Comunicatul mai aratăcă că un judecător, Constantin Chiriluţă, are o „încărcătură“ de 777 dosare, avînd în pronunţare 377 hotărîri numai din anul 2021. Judecătoarea Pavlovici are o încărcătură de 7.425 puncte de complexitate, iar Alina Mihaela Niţă 8.107 puncte.

Toate acestea în condiţiile în care o hotărîre a Consiliului Superior al magistraturii, 945 din 2010, reglementează o încărcătură de 5.097 puncte pentru un judecător. „Judecătoarele Cristina Pavlovici şi Alina Niţă au preluat la 1 ianuarie un stoc de 800 dosare, la care se adaugă dosarele repartizate ca urmare a desfinţării unui alt complet (unul cauzat de decesul judecătoarei Simona Cijenschi ca urmare a unui anevrism cerebral – n.r.).

Cea mai mare parte a dosarelor sînt într-un stadiu avansat de judecată , fiecare şedinţă necesitînd un studiu atent, pentru evitarea unor erori judiciare. Personaul auxiliar de specialitate se confruntă cu aceleaşi probleme de supraîncărcare. Printr-un Raport de evaluare profesională din 5 mai, s-a constatat indicele ridicat al stresului profesional, al anxietăţii personalului, din cauza epuizării profesionale.

Astfel, se are în vedere starea excepţională de la Judecătoria Roman. În măsura în care nu se va trece la delegarea altor magistraţi, judecătorii instanţei romaşcane iau în considerare adoptarea imediată a unor măsuri eficiente, prin restrîngerea activităţii şi amînarea judecării cauzelor care nu reclamă urgenţe“, se mai spune în comunicatul de presă al Judecătoriei Roman. Acelaşi magistrat nota pe pagina de socializare faptul că în României 300 posturi de magistraţi sînt vacante la instanţe, unele avînd un grad de ocupare sub 50%, nu ca la Roman.

În acest sens a fost lansată şi o petiţie on-line prin care se solicită Consiliului Superior al Magistraturii rezolvarea crizei de personal din Justiţie şi urgentarea procedurii legislative de organizare a consursurilor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii. Respectiva petiţie este susţinută de judecătorii din ţară, deoarece este necesară deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor de magistraţi, ţinînd cont de faptul că din anul 2019 forul amintit, Consiliul Superior al Magistraturii, nu a organizat niciun concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în ciuda faptului că această categorie profesională se confruntă cu un volum uriaş de muncă şi în condiţile în care organigramele au un grad redus de ocupare a schemelor.

„Scopul acestei petiţii este să grăbească actul de justiţie. Instanţele primesc ceri de urgentare a redactării hotărîrilor atunci cînd termenul de redactare depăşeşte 30 de zile“, se spune în petiţia amintită. Soluţia este aşteptată de la Curtea Constituţională a României, care este chemată să urgenteze procedurile legale de organizare a concursurilor, susţinînd că este în interersul general al societăţii să se înfăptuiască un act de justiţie corect şi prompt.

Citește știrea

Actualitate

Mita de la spital, începe procesul

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ contabila Mihaela Caraiman a fost trimisă în judecată pentru trafic de influenţă ■ a ajuns după gratii după ce a cerut bani pentru promisiuni de angajare sau acte medicale necesare pensionării ■ şpăgile au fost de 2.500 de euro şi 11.000 de lei ■

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamţ au finalizat urmărirerea penală şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui contabile de la Spitalul Municipal Roman. Mihaela Caraiman este acuzată de săvîrşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Asta după ce a cerut bani pentru promisiuni de angajare la unitatea sanitară, ori pentru obţinerea de acte medicale necesare pentru deschiderea drepturilor de pensie. Conform actelor de urmărirere penală, şpăgile ar fi fost cuprinse între 2.500 de euro şi 11.000 de lei.

„Din probele administrate pînă la acest moment, s- a reţinut următoarea situaţie de fapt. În perioada anilor 2019 – 2021, inculpata C.M. a pretins şi primit de la suspectele L.M.E., B.C.E. şi de la martorul L.M., sumele de 2.500 de euro şi 11.000 lei, promiţînd că îşi va trafica pretinsa influenţă asupra unor cadre medicale de decizie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, fie pentru a obţine angajarea suspecţilor şi a martorului în posturi de asistenţi medicali, infirmieri sau îngrijitori în cadrul aceleiaşi unităţi medicale, fie pentru obţinerea unor acte medicale necesare întocmirii unor dosare de penisie“, se arăta într-un comunicat al Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamţ.

Pentru aceste fapte, pe 16 martie 2021 a fost efectuată o percheziţie la Spitalul de Urgenţă Roman, ţinta fiind biroul Mihaelei Caraiman, încadrată la Serviciului financiar-contabil, altă descindere avînd loc la domiciliul acesteia.

Probe care ar putea stabili comiterea unei fapte penale au fost căutate şi în cele două maşini ale acuzatei. În urma probelor strînse, pe 17 martie 2021 procurorii nemţeni au sesizat instanţa de judecată şi au cerut judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Neamţ luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile a Mihaelei Caraiman. După deliberări, judecătorii au dispus privarea de libertate pînă la data de 15 aprilie.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lîngă Tribunalul Neamţ şi în consecinţă: În temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei C. M., cercetată pentru săvîrşirea a 4 infracţiuni de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal“, conform instanţei.

„A fost vorba, într-adevăr, de o descindere la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, făcută de organele de anchetă, care vizează o angajată, dar această descindere nu are legătură cu instituţia. Cum salariata lucra în spital s-a făcut o percheziţie şi în biroul acesteia. Precizăm că nu au fost ridicate din biroul angajatei noastre nici un fel de documente ce ţin de activitatea ei la unitatea sanitară“, a declarat, pentru Monitorul de Neamţ şi Roman, Andreea Trifan, purtător de cuvînt al spitalului.

Dosarul penal este instrumentat cu sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul IPJ Neamţ – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Brigăzii Operaţiuni Speciale Bacău şi a Serviciului Operaţiuni Speciale Neamţ. De mită pentru angajare la Spitalul Roman au mai existat zvonuri, însă acum este prima dovadă concretă a speculaţiilor.

De acum înainte cauza intră în procedura de Cameră preliminară care nu ar trebui să dureze mai mult de două luni, apoi procesul intră în linie dreaptă, va fi public şi va continua cu administrarea probatoriului, audieri de martori şi administrări de probe.

Citește știrea

Trending