Contactează-ne

Administrație

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Știre publicată în urmă cu

în data de

DISPOZIŢIE

PrivindconvocareaConsiliului Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ înşedinţăordinară

Înconformitate cu prevederileart.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; Întemeiuldispoziţiilor art.133 alin.1, art.134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art.135 alin.1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacăînședinţăordinarăConsiliul Local al MunicipiuluiPiatra Neamţ, pentru data de 21.12.2020 – ora 14:00, desfășuratăînclădireaRubikHub, dinincintaȘtrandului Municipal. Art.2 – Proiectele de hotărâresuntcuprinseînproiectulordinii de zi, anexă la prezenta. Art.3 – Consilieriilocalipot formula șidepuneamendamente la proiectele de hotărârepână la data ședințeiConsiliului Local. Art.4 – Materialeleînscrise pe ordinea de zivor fi transmiseînformatelectronic pe adresa de e-mail pusă la dispozițiaconsilierilorlocali. Art.5 – Secretarul General al MunicipiuluiPiatra Neamţ va asiguraaducerea la cunoştinţăpublică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului, OANA SÂRBU

Nr. 2121__ Din_15.12.2020

Anexă la DispozițiaPrimaruluinr. 2121din15.12.2020

Proiectulordinii de zi a ședinței ordinare a ConsiliuluiLocal din data de 21.12.2020

I. DEPUNERE JURĂMÂNT CONSILIERLOCAL SUPLEANT – DL. MINUȚ EDUARD-ROBERT

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privindorganizareacomisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– iniţiator – Primar AndreiCarabelea 2. HOTĂRÂREpentrumodificarea HCL nr.270 din26.11.2020 privinddesemnareareprezentanțilorConsiliului Local încadrulConsiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 3.HOTĂRÂRE privindîmputernicireaconsilierilorlocalisăreprezinteintereselemunicipiuluiPiatraNeamțînsocietățilecomerciale, la caremunicipiul este asociatsauacționar; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 4.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeiComisieiSociale a Consiliului Local al municipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 5.HOTĂRÂRE privindconstituireacomisiei de evaluare șiselecționare a proiectelorcufinanțarenerambursabilăși a proiectelor de parteneriat de interes local, precumși a comisiei de soluționare a contestațiilor; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 6.HOTĂRÂRE privinddesemnareaunuidelegatcaresăfacă parte dincomisialocală de recrutare-încorporareconstituită la nivelulCentrului Militar JudețeanNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 7.HOTĂRÂREprivindstabilireacomponențeicomisiei de evaluare a performanțelorprofesionaleindividuale ale Secretarului General al MunicipiuluiPiatraNeamț; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 8.HOTĂRÂRE privindstabilireacomponențeicomisieilocale de ordine publică a municipiuluiPiatraNeamțșimodificarea HCL nr.114/2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 9.HOTĂRÂRE privindaprobareacomponențeicomisiilor de evaluare a ofertelorpentruînchirierea, concesionareașivânzareaunorbunuriimobileaparţinândmunicipiuluiPiatra Neamţ; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 10.HOTĂRÂRE privindaprobarearectificăriibugetului local al municipiuluiPiatraNeamț, pe anul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 11.HOTĂRÂRE privindaprobareaexecuțieibugetare la data de 30.11.2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 12.HOTĂRÂREprivindorganizarearețeleișcolare a unităților de învățământdinmunicipiulPiatraNeamț, pentruanulșcolar 2021-2022; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 13.HOTĂRÂRE privind completareavalorii de inventar a unorclădiri date înadministrareaînvățământuluipreuniversitar de statdinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 14.HOTĂRÂRE privindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Parking SA pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea

15.HOTĂRÂREprivindrectificareabugetului de veniturișicheltuieli al SC Locativserv SRL pentruanul 2020; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 16.HOTĂRÂREprivindalocareaunei sume de banidincapitolul 67.02 – ”Cultură, recreereșireligie”; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 17.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț și a Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, către Liceul cu Program Sportiv; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 18.HOTĂRÂREprivinddarea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, către Federația Română de Arte Marțiale; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 19.HOTĂRÂRE privindaprobareaPlanuluioperativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioadasezonului rece 2020-martie 2021 șiconstituireaComandamentului local de iarnă; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 20.HOTĂRÂRE privindtrecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț domeniul public; – iniţiator – Primar AndreiCarabelea 21.HOTĂRÂREprivind aprobareadocumentațieipentrudelegareagestiuniiactivității de curățareașitransportulzăpezii de pe căilepubliceșimenținereaacestoraînfuncțiune pe timp de poleisau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizareînmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 22.HOTĂRÂRE privindstabilireaPlanului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de implementare pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 23.HOTĂRÂRE privindstabilireacriteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transportîncomun, începândcuanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 24.HOTĂRÂRE privindstabilireaimpozitelorșitaxelorlocale, pentruanul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 25.HOTĂRÂRE privindanulareacreanțelorfiscale restante maimici de 40 lei aflate însold la 31.12.2020; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 26.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ DEVELOPMENT prin AA TOTAL INSOLVENCYSPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 27.HOTĂRÂRE privindmajorareaimpozitului pe terenîncepândcuanul 2021 pentruterenulsituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 28.HOTĂRÂRE privindmajorarea impozitului pe clădire și terenîncepând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietarZămoșteanuVasile, ca urmare a constatăriitehnice de terenneîngrijit; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 29.HOTĂRÂRE privindexcludereadin categoría terenurilorneîngrijite a terenuluisituatînmunicipiulPiatraNeamț, str. Decebal nr.5, fostăproprietate a SC Brio Estate SRL; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 30.HOTĂRÂRE privindaprobarearedenumiriistrăzii ”Speranței” înstrada ”Câmpului” dinmunicipiulPiatraNeamț; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 31.HOTĂRÂRE pentrumodificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitiei propuse a fi realizataprinproiectul „Modernizare coridorintegrat de mobilitateest-vest – StradaMihaiViteazu”, dinmunicipiulPiatraNeamt; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 32.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”Centrul de educațieșisoluțiiinovativeColegiulNațional Petru Rareș”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 33.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteobiectivului de investiții ”ColegiulNaționalCalistratHogaș, PiatraNeamț – centru de resursecurriculareinovatoareșieducațierezilientăpentrudezvoltareadurabilă a competențelorcheie, realizareatranzițieiverziși digitale”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 34.HOTĂRÂRE privindaprobareaNoteiconceptualeși a Temei de proiectareaferenteproiectului ”Creștereaperformanțelortransportului public prininvestiții de tipintegratînsoluțiiinteligenteaferenteunuicoridor de mobilitatedinmunicipiulPiatraNeamț”; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 35.HOTĂRÂRE pentrucompletareaRegulamentului de funcționare al ComisieiTehnice de Urbanism, aprobatprin HCL nr. 335/2013; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 36.HOTĂRÂRE pentruapartamentareaimobiluluiconstrucție-condominiucu NC 67279, învedereaînființăriiunorunitățiindividuale – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 37.HOTĂRÂRE privindaprobareaunorRapoarte de evaluare, stabilireapreţurilor de piaţăşivânzareadirectă a unorbunuriimobileaparţinânddomeniuluiprivat al municipiuluiPiatra Neamţ – terencotă parte indiviză – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 38.HOTĂRÂRE privindderulareaprocedurii de atribuire a unuinumăr de 82 autorizaţii taxi pentrurealizareaserviciului de transportpersoaneînregim de taxi; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 39.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privindaprobareadocumentatieitehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilortehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprindedescrierea sumara a investitieipropusa a fi realizataprinproiectul ”Extinderea si modernizareasistemului de iluminatpublicînmunicipiulPiatraNeamt: BulevardulDecebal, PiataMihailKogalniceanu, BulevardulTraian, StradaFermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 41.HOTĂRÂRE privind modificareacontractului de delegare de gestiuneprinconcesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiatîntremunicipiulPiatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cumodificărileșicompletărileulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea 42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

III. Informări – Întrebări – Interpelăriadresateexecutivului

Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Spitalul de la Leţcani se tot… predă

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ ISU Iaşi a demarat procedura de recepţie ■ abia apoi vedem dacă şi când va fi redeschis ■ locurile la ATI se împuţinează pe zi ce trece ■

Stare de fapt: valul IV al epidemiei de coronavirus pare a fi mai grav decât ne-am fi dorit. Deja, în majoritatea judeţelor, paturile ATI disponibile pentru bolnavii de Covid sunt din ce în ce mai puţine. Iar dacă lucrurile evoluează pe acelaşi trend, în scurt timp nu vor mai fi paturi disponibile.

În Neamţ, situaţia este şi mai gravă. În urmă cu zece luni, Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a fost distrusă de un incendiu soldat cu 15 victime. De atunci stă închisă sub sigiliul procurorilor care fac anchetă. Din bani privaţi, donaţii şi sponsorizări, Asociaţia Dăruieşte Viaţă a construit o secţie ATI externă cu 17 paturi. În mod evident insuficiente pentru un spital judeţean. Mai ales în vreme de pandemie.

În tot acest timp, Spitalul Mobil de la Leţcani, pentru care nemţenii au cotizat cu peste 3 milioane de euro, stă închis. Conform oficialităţilor din Iaşi el este în plină procedură de predare-primire către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Prefectul de Iaşi, Marian Grigoraş: „Spitalul este în procedură de predare-primire de la Euronest la DS”. „Am început procedura de preluare de la Asociaţia Euronest, în colaborare cu echipe de specialişti în domeniu. Se va face o recepţie atât cantitativă, cât şi calitativă, iar la finalizarea ei vom vedea ce demersuri trebuie întreprinse pentru operaţionalizarea spitalului”, conform purtătorului de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Ca o scurtă paranteză, e de apreciat că oficialii ieşeni mai comunică pe această temă. La Neamţ e… tăcere mormântală. În dialogul purtat cu reprezentanţii ISU Iaşi am încercat să aflăm şi cam când s-ar putea finaliza procedura de predare-primire. Nu ni s-a putut da un termen limită, pe motiv că nu depinde doar de ISU, ci şi de … Euronest. Deci ar putea fi vorba de zile, cum ar fi normal în plin val IV, sau de săptămâni ori chiar luni.

Drept e că în acest moment nu ştim ce va rezulta după recepţia cantitativă, dar mai ales calitativă. Iar aşteptările nu pot fi optimiste în condiţiile în care presa a tot scris de nenumărate nereguli şi probleme, iar controalele s-au ţinut lanţ pe la respectivul spital. Ba ar fi intrat pe fir chiar procurorii DNA.

Apoi, dacă totuşi va rezulta că avem un spital, nu doar o sumă de containere cu aparatură medicală dubioasă în ele, va mai dura ceva până când va fi găsit/angajat personalul medical necesar pentru ca spitalul să fie operaţional/funcţional. Probabil alte săptămâni sau luni.

Iar surse neoficiale spun că, şi redeschis, spitalul de la Leţcani va putea trata doar cazuri uşoare sau medii pentru că la ATI nu s-ar putea asigura condiţii ca în… spitalele „clasice”. Deşi acolo au fost cheltuiţi 13 milioane de euro din banii nemţenilor şi ieşenilor.

Scurtă rememorare

Povestea spitalului de la Leţcani este una tristă, cu un final previzibil. Tot trist. Investiţia a ridicat mari semne de întrebare şi a suscitat critici chiar de la început. Însă Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, şi Maricel Popa, preşedintele CJ Iaşi la vremea respectivă, au mers mai departe. Au dat banii, au trecut peste faptul că s-a întârziat mult până au venit containerele şi aparatura medicală şi au inaugurat aşa-zisul spital în preajma alegerilor.

Spitalul a stat deschis doar câteva luni, timp în care s-a tot vorbit despre numeroase nereguli, ce au culminat cu închiderea lui. Pentru un motiv ciudat: „este termosensibil”. Adică la temperaturi scăzute „îngheaţă” instalaţiile. Începând cu cea de… încălzire.

Lunile au trecut şi deşi a venit şi vara cu temperaturi caniculare „spitalul termosensibil” nu a mai fost deschis. Chiar dacă diverşi de la diverse instituţii şi de la cel mai înalt nivel dădeau asigurări că „în scurt timp” unitatea sanitară va fi redeschisă. În ciuda acestor asigurări, în urmă cu câteva luni s-a aflat, apoi s-a şi votat trecerea la ISU.

Iar acum aşteptăm finalizarea recepţiei. Şi ne rugăm ca să mai găsit vreun loc pe un pat ATI în vreun spital, dacă vom avea nevoie, deşi am cotizat cu toţii cu 13 milioane de euro.

Citește știrea

Actualitate

Stimulente financiare pentru nou-născuţi, episodul pe Roman

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ un grup de şapte consilieri locali a depus un proiect de hotărîre de interes social ■ ei propun acordarea din bugetul local a unor indemnizaţii pentru nou-născuţi ■ acestea ar urma să stimuleze natalitatea şi aşa scăzută la Roman ■

Grupul de consilieri PSD, consilierul Pro România Dragoş Barcă şi colegul lor consilierul Dragoş Viorel Moroşanu (PPU-SL) au iniţiat şi depus, luni, 20 septembrie, la Biroul Unic un proiect de hotărîre referitor la acordarea, începînd cu luna noiembrie 2021, a unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuţi.

„Ştiut fiind faptul că declinul demografic afectează întreaga Europă, dar cu preponderenţă statele slab dezvoltate, state între care se regăseşte, evident, şi România, politicile publice ar trebui să se axeze pe politici economice, de ocupare a forţei de muncă şi de protejare a familiei. Mă refer aici la adoptarea unor politici publice care să fie un cadru stabil pentru deciziile privind maternitatea şi să contribuie la asigurarea securităţii sociale pentru numărul crescut de mame singure, respectiv să asigure diverse facilităţi în îngrijirea copiilor.

În acest context, chiar dacă la noi, în România, actuala coaliţie de guvernare nu a avut nici voinţa şi nici putinţa de a găsi banii necesari pentru mărirea alocaţiilor copiilor, pentru a se ajunge la un cuantum decent, măcar pe plan local să încercăm să încurajăm şi să stimulăm natalitatea. Fideli ideii de politică bazată pe principii social-democrate, grupul consilierilor locali PSD format din consilierii: George-Alexandru Bălan, Andreea-Alexandra Broască, Ionuţ-Liviu Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomşa (PSD), alături de Dragoş Viorel Moroşanu PPU-SL, împreună cu George-Dragoş Barcă, Pro România, am înregistrat astăzi la Biroul Unic referatul de aprobare privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi, însoţit de metodologia privind acordarea acestui stimulent” a precizat liderul consilierilor PSD, George Bălan.

Proiectul presupune acordarea, începînd cu luna noiembrie anul 2021, a unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuţi, cuantumul acestuia fiind stabilit după cum urmează: pentru primul născut – 1.000 lei net; pentru al doilea născut – 1.200 lei net; pentru al treilea sau următorii născuţi – 1.500 lei net, cu menţiunea că este necesar a fi îndeplinite obligatoriu o serie de condiţii, stipulate de altfel în documentele elaborate.

Iniţiatorii speră ca propunerea lor legislativă să fie materializată într-un proiect de hotărâre ce se va regăsi pe ordinea de azi a proximei şedinţe ordinare a Consiliului Local Roman, rămînînd la latitudinea şi conştiinţa celor 21 aleşi locali să voteze proiectul sau nu. Aleşii PSD şi ai celorlalte două formaţiuni speră însă ca proiectul lor să obţină sprijinul consilierilor avînd în vederea că majoritatea sînt părinţi, indiferent de înregimentarea lor politică. De spus că un proiect identic a fost votat în CL Piatra Neamţ, dar nu este încă aplicabil pentru că secretarul municipiului reşedinţă de judeţ nu a contrasemnat de legalitate şi se aşteaptă în prezent o decizie a Prefecturii Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

„Cravata Galbenă”, filmat şi la Roman

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ acesta este cel de al doilea film de lung metraj despre viaţa lui Sergiu Celibidache ■ filmările ar urma să se realizeze în primăvara-vara anului 2022 ■ imobilul în care s-a născut compozitorul este încă în ruină ■

A devenit de notorietate faptul că în 2022 se va filma coproducţia româno-britanică „Cravata Galbenă” ce va fi realizată la Oblique Media şi Celi Films, în regia lui Serge Ioan Celibidache, fiul marelui compozitor Sergiu Celibidache. Născut la Roman, în 28 iunie 1912, muzicianul a murit în Franţa, în 14 iulie 1996.

Filmul va fi produs de Adela Vrînceanu Celibidache, Cristina Dobriţoiu, Titi Rădoaie şi James Oliver. Cum viaţa compozitorului va trebui prezentată, începînd cu momentele din copilăria şi tinereţea sa, este logic că o parte dintre filmări se vor desfăşura la Roman. Numai că reabilitarea casei memoriale este un proces dificil, care a bătut timp de nouă ani pasul pe loc, din lipsa fondurilor.

Predată de CL Roman Consiliului Judeţean în 2018, casa din strada Veronica Micle a obţinut o finanţare de la Compania Naţională de Investiţii, în valoare de 4.424.695 lei, fără TVA. Conducerea CJ a anunţat începerea lucrărilor încă din 10 martie 2021. Deşi au trecut 7 luni de la acest anunţ, firma Robu Construct Roman care a cîştigat licitaţia în asociere cu Consalting Grooup Expert nu a demarat încă lucrările.

Cum anunţul despre film a stîrnit în rîndul nemţenilor un interes enorm au reapărut şi legendele despre marele compozitor şi dirijor. Preşedintele Societăţii Culturale „Urbana”, dr. în muzică Ovidiu Trifan, este depozitarul unor informaţii interesante despre biografia marelui muzician.

„Este foarte bine că fiul marelui dirijor, talentatul regizor Serge Ioan Celibidache are intenţia să toarne un nou film în memoria tatălui său. Ar fi un al doilea lung metraj după filmul << Octav>> cu Marcel Iureş în rolul principal. Din cîte am văzut acum rolul lui Sergiu Celibidache va fi interpretat de John Malkovich, un iubitor al muzicii clasice, care îl va juca pe Celibidache în anii maturităţii.

Nu ştiu însă în ce condiţii se vor realiza filmările ţinînd cont de starea de degradare avansată a imobilului. Sergiu Celibidache era extrem de zgîrcit cu informaţile despre viaţa sa. Întrebat într-un interviu despre ceea ce ar trebui să mai ştie lumea despre el, compozitorul a răspuns sec: Nimic. Şi aşa lumea ştie prea multe. Din motive personale nu vroia să se afle prea multe din biografia sa” a declarat Ovidiu Trifan.

„Păienjeniş de intrigi la nivelul Primăriei”

Romaşcanii se mîndresc cu faptul că marele muzician s-a născut la Roman, în casa în care a funcţionat mulţi ani Şcoala de Muzică, ce îi poartă numele.

„Multe dintre legendele urbane care s-au ţesut de-a lungul timpului în jurul numelui său nu sînt adevărate. Una dintre acestea e că Sergiu Celibidache nu ar fi recunoscut că e român. Nimic mai fals. Într-un interviu acesta spune că poporul român e unul dintre cele mai talentate naţii ale lumii, pe care le-a cunoscut.

În 2012 la deschiderea primei şi ultimei ediţii a Festivalului Internaţional ce a purtat numele marelui muzician, fiul său, regizorul Serge Ioan Celibidache, mărturisea că tatăl său a păstrat tricolorul românesc în casă pînă la moarte. Nu era o declaraţie gratuită. Nici afirmaţia potrivit căreia compozitorul nu ar fi recunoscut că s-a născut în casa de la Roman nu e adevărată. Cu prilejul turneului făcut de corala Cantores Amicitiae a Conservatorului din Iaşi, în 1995, maestrul Nicolaie Gîscă, dirijorul corului, i-ar fi luat un interviu.

Cu haz Sergiu Celibidache povesteşte o serie întreagă de amintiri din copilăria şi tinereţea sa. Spre sfîrşitul acestei întîlniri unul din studenţi îl întreabă şi despre casa natală. Atunci Sergiu Celibidache a spus explicit că şi-ar fi dorit să facă din aceasta un centru muzical, care să-i poarte numele, dar că nu a reuşit acest lucru pentru că s-ar fi lovit de un păienjeniş de intrigi la nivelul Primăriei din Roman. Nu ştiu ce a vrut să spună marele muzician, dar ceea ce ştiu e faptul că, la un moment dat un avocat a venit la Roman şi a trecut şi pe la şcoala noastră. După vizita din Primărie nu a mai revenit”, a mai spus Ovidiu Trifan.

Contactat telefonic directorul de atunci al Şcolii de Muzică, Viorel Vanzariuc, a confirmat această vizită dar a spus că de problemele cu retrocedarea clădirii s-a ocupat primăria, care a avut şi un proces cu moştenitorii compozitorului: o soră de la Galaţi şi cu fiul compozitorului. Ex- primarul Dan Ioan Cărpuşor a confirmat interesul primăriei pentru acest imobil de patrimoniu, dar a negat afirmaţiile făcute de marele compozitor cu puţin înainte de a muri.

Un alt mit demontat de profesorul Ovidiu Trifan este cel legat de faptul că Sergiu Celibidache ar fi urmat Colegiul Naţional „Roman-Vodă” afirmînd cu argumente faptul că un cercetător din Munchen (Germania) spune că muzicianul a terminat Liceul Internat din Iaşi, în 1931. „Muzicologul nostru, Octavian Lazăr, afirmă că Celibidache a fost un pom plin cu roade în care <>. Toate aceste legende sînt ţesute fie din ignoranţă, fie din răutate. Dar aceste lucruri contează mai puţin acum.

Ceea ce contează este ce a lăsat această personalitate omenirii: o operă unică, pentru că pînă la el nu s-a mai ocupat nimeni de fenomenologia sunetului, care nu poate fi redusă la două dimensiuni. Pînă la el nu a fost nimeni care să fi spus că înregistrările nu pot reda esenţa muzicii (motiv pentru care există puţine înregistrări ale concertelor sale n.r)”. Mai reamintim că filmul va fi regizat de către Serge Ioan Celibidache, după un scenariu propriu la care a contribuit şi James Olivier.

Citește știrea

Trending