Contactează-ne

Actualitate

Licitaţie

Știre publicată în urmă cu

în data de

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, Tupilați, județul Neamț, telefon 0233782001, fax 0233782003, e-mail tupilatiprimaria@yahoo.com
  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu situat în imobilul Centru pentru asistentă după program școlar, de tip ”After school” (parțial), din localitatea Tupilați, str. Centru nr. 101, aparținând domeniului public al Comunei Tupilați, cu destinația de activități de sănătate umană, având 25,11 mp, număr CF 51717 Tupilați, număr cadastral 51717. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din data de 23 iunie 2023
  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Tupilați

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat al Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, telefon 0233/782001, 0233/782003.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/documentație și se achită cu numerar la casieria concedentului sau în contul: RO43TREZ4915006XXX003277, deschis la Trezoreria Piatra Neamț, cod fiscal 261312

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/09/2023, ora 15.00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/09/2023, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, compartiment secretariat

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18/09/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, sala de ședințe
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Strada Bulevardul Decebal, nr. 5, județul Neamț, cod poștal 610012, telefon 0233/212.717, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro
  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2023
Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending