Contactează-ne

Actualitate

Concurs angajare

Știre publicată în urmă cu

în data de

PRIMĂRIA COMUNEI ONICENI organizează concurs în temeiul:

– Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

OUG 57/03.07.2019 privind codul administrativ;

Denumirea postului: post vacant contractual pe durata nedeterminata – Muncitor treapta debutant, Compartiment Strategie si Dezvoltare Rurală.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale conform art.15 şi 16 din HG nr.1 336/28.10.2022 astfel:

A. Conditii generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

B. Conditii specifice de participare la concurs:

-Nivelul studiilor: cel putin studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

-Vechime in specialitate: nu se solicită

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisă in data de 18.09.2023, ora 10,00 – In conformitate cu art.18, alin 1) lit (b) din HG 286/2011 modificata prin HG 1027/2014 iar interviul in maxim 3 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise, la sediul institutiei.

Data limita pana la care candidatii pot depune dosarul de concurs, este data de 12.09.2023 inclusiv, (10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina electronică a institutiei precum si la avizierul de la sediul Primariei Comunei Oniceni, respectiv 30.08.2023).

Actele necesare depunerii dosarului de concurs, bibliografia, precum şi fişa postului sunt disponibile pe situl electronic al comunei Oniceni la rubrica concursuri sau la sediul entităţii.

Persoana de contact: Sardariu Iuliana, consilier resurse umane, Tel.: (+40)0333/407 053; E-mail: oniceni@nt.e-adm.ro, Web: www.comunaoniceni.ro, e-mail: primaria_oniceni@yahoo.com

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending