Contactează-ne

Administrație

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei/negocierii pentru vânzarea de lemn fasonat

Știre publicată în urmă cu

în data de

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, e-mail office@neamt.rosilva.ro.
 2.    Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei/negocierii: 23.02.2021, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz, Borca, Pipirig, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Roman, iar in cadrul ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.

In functie de evolutia raspandirii infectiei cu Coronavirus si/sau  de masurile dispuse de catre autoritatile competente, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula desfasurarea licitatiilor (evenimentelor), cu anuntarea prealabila a acestei masuri pe site-ul propriu.

 

 1. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 3. 5. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.  Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 18.02.2021, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 17.02.2021, ora 16:30.

 

                  In cazul aparitiei unor fenomene, evenimente, disfunctionalitati tehnice neprevazute care pericliteaza si/sau impedica desfasurarea licitatiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si reprograma sedinta de licitatie in zilele urmatoare, iar operatorii economici vor fi anuntati despre aceasta modificare de indata.

              Documentele necesare preselecţiei se vor depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:

 1. a) direct la registratura, pe hartie;
 2.  b) prin posta / curier, pe hartie;
 3. c) prin posta electronica la adresa office@neamt.rosilva.ro,  in  format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat al reprezentantului operatorului economic ( inclusiv imputernicit al administratorului prin inscris semnat si stampilat),  modalitate prevazuta de H.G. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Documentatia pentru preselectie va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere, conform modelului Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului;
 2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 3. certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie;
 4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2;
 5. certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, în copie conformă cu originalul;
 6. declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.

Persoanele fizice pentru a fi admise la licitaţie/negociere transmit :

 1.           a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b) cartea de identitate, în copie.
 3. c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării;

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.

 

 1. 9. Volumul total de lemn fasonat  oferit la licitaţie/negociere: 18 m3,

din care pe sortimente si pe specii:

busteni  furnir estetic: 0.00 (m3);

busteni  furnir tehnic: 0.00 (m3);

bustean gater: 7328.47 (m3)

lemn rotund celuloza: 340.12 (m3);

lemn de mină: 0.00 (m3);

lobde  industriale: 0 (m3);

lemn c.r.: 301.02 (m3);

lemn de foc: 1536.57 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

răşinoase: 3810.25 (m3);

fag: 4753.33 (m3);

stejar, gorun: 422.18 (m3);

gârniţă: 0.00 (m3);

cer: 0.00 (m3);

salcâm: 5.83  (m3);

cireş:  10.35 (m3);

paltin: 305.81 (m3);

frasin: 0.48 (m3);

tei: 0.00 (m3);

plop: 68.87 (m3);

diverse tari: 119.08 (m3);

diverse moi: 10.00 (m3).

 

 1. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 23.02.2021, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1.          Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 12.02.2021.
 3. 13.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, numai prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei, a:

 1.   a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
 2.   b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 23.02.2021, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 23.02.2021. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

 

 Pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus,  plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare  se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

 

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

În  documentul de plata al garanţiei  de  contractare  se va inscrie  la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie. Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economici în  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1.       a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
 2.    b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.
 3.         c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata lemnului fasonat.
 4. 14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Coșofreț Ioan.

 

 

                                                                                   Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Valentin TĂMĂSLĂCARU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Mara Calista, deputat PNL de Neamţ: „Este important ca statul să aibă grijă de victimele violenței sexuale”

Știre publicată în urmă cu

în data de

Mara Calista, deputat PNL de Neamţ, a formulat o declaraţie de presă în care anunţă că hotărârea privind Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale a fost publicată în Monitorul Oficial.

“Hotărârea privind Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale ”SINERGIE” 2021 – 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei a fost publicată în Monitorul Oficial. Era necesară o astfel de strategie și salut toate eforturile care au fost făcute pentru a fi adoptată.

Este important ca statul să aibă grijă de victimele violenței sexuale. Mă voi implica activ pe direcția îmbunătățirii și consolidării cadrului legal aplicabil în domeniu, cât și pe reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime, dar și a măsurilor necesare pentru prevenirea violenței sexuale și a recidivei, inclusiv a măsurilor orientate pe intervenție în cazul agresorilor.

Activitățile prevăzute în prezenta strategie națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021— 2030 și în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021—2030 se finanțează conform prevederilor legale în vigoare din următoarele surse: bugetul de stat; bugetul local; fonduri externe nerambursabile; donații și sponsorizări”, a declarat Mara Calista, deputat PNL de Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

Şefii Spitalului Roman vs. Spitalul Judeţean

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ conducerea unităţii romaşcane susţine că deşi s-a deschis pentru tratarea altor patologii în afară de Covid, Spitalul Judeţean trimite pacienţii tot la Roman ■ managerul Alexandru Filimon spune că la Piatra nu se pot face operaţii pentru că nu există decît şase paturi non-Covid la ATI ■ Parchetul Înaltei Curţi nu a finalizat ancheta în cazul incendiului de la ATI ■

Sătui de suprasolicitarea Spitalului de Urgenţă Roman cu tot felul de patologii trimise în timpul pandemiei de la Spitalul Judeţean Neamţ, dar şi din Bacău, Vaslui şi Iaşi, medicii romaşcani păreau a răsufla uşuraţi odată cu anunţul că unitatea din Piatra Neamţ va relua internările.

În practică lucrurile par a sta cu totul altfel, ţinînd cont de postatea pe care şefii Spitalului Roman a făcut-o pe pagina de socializare marţi, 22 iunie, legată adresabilitatea care e la fel de ridicată. Astfel, se pare că, dirijarea cazurilor către Roman, conducerea a publicat un bilet de trimitere al unui pacient, datînd din 16 iunie.

„În martie am împlinit un an de pandemie. Un an greu, obositor, un an în care angajaţii spitalului au fost eroii întregului judeţ. În această perioadă de pandemie, restricţiile sînt multe, panica oamenilor e în creştere astfel că la spitale ajung pacienţi în stare foarte gravă, unii dintre ei, chiar în faze terminale.

Timp de un an, toate cazurile non-Covid au fost preluate de Spitalul Roman astfel că, au fost momente cînd Compartimentul de Primiri Urgente şi saloanele păreau neîncăpătoare, cînd ATI parcă părea că se micşorează şi în sălile de operaţie se stătea la rînd pentru intervenţii chirurgicale. Deoarece în ultima perioadă cazurile de infecţii cu virusul SARS-COV-2 au scăzut şi cum Spitalul Judeţean este aproape gol, am aşteptat cu nerăbdare marea deschidere.

Am răsuflat uşuraţi săptămîna trecută cînd am primit vestea că Spitalul Judetean îşi deschide porţile pentru pacienţii non-Covid. Să facem un rezumat al primei săptămâni?! Să începem cu veşti bune… La CPU Roman, prezentările au scăzut… cu aproximativ 10%. Dar… cam atît cu veştile bune… În privinţa internărilor, ale investigaţiilor de specialitate şi ale intervenţiilor chirurgicale… Nu avem ce să declarăm… Vă ataşam doar cîteva fotografii cu mesaje primite de la colegii noştri din Piatra Neamţ care, după un an de relaxare, caută scuze şi motive să îşi prelungească aceeaşi activitate“, se arată în şpostare.

Din biletul de trimitere datat 16 iunie, rezultă că un caz grav al pacientului diagnostic cu „Abdomen acut chirurgical în ocluzie intestinală“ este trimis la Roman, cu justificarea „Bloc operator închis la Spitalul Judeţean“.

„Nu temporizăm deschiderea Spitalului, dar el trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă pentru pacienţi“

Managerul Spitalului Judeţean, Alexandru Filimon, susţine că nu-şi explică poziţia Romanului, pentru că hotărîrea a fost luată în şedinţa la DSP, de comun acord şi în concordanţă cu realităţile din spital.

„E parţial adevărat ceea ce se afirmă de către colegii de la Roman. Am avut, recent, o şedinţă la DSP, unde au particiupat managerii tuturor spitalelor. Noi am explicat că nu putem trata cazuriu foarte grave, încă, cel puţin în prima parte a redeschiderii, din cauza faptului că nu avem Secţie ATI. În prezent, avem doar 9 paturi aprobate de DSP, din care 3 Covid şi 6 non-Covid.

Operaţiile de care vorbesc medicii din Roman sînt dificile pe care nu le putem face la Piatra Neamţ, pentru că nu avem locuri la ATI. Cînd se va inaugura secţia ATI modulară vom avea 17 paturi şi, desigur, se vor face la Piatra şi operaţii mai complicate. Secţia ATI, aşa cum se ştie, e indisponibilă şi va fi încă mult timp, din cauza faptului că rudele pacienţilor au solicitat o contraexpertiză.

De altfel, nici expertiza comandată de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţiee nu e finalizată. În atare condiţii cele două saloane afectate de incendiu nu vor fi deschise. Am purtat discuţii cu Parchetul, cerînd aprobare de a folosi cel de al treilea salon ATI, care nu se află în vecinătatea celor arse la incendiu.

Am dori să-l folosim ca salon post-operator. Referitor la celelate discipline medicale şţiu că UPU e plină. În pavilionul vechi, Secţia Medicală e deschisă în totalitate. Secţiile cu profil chirurgical îşi reiau însă activitatea, treptat. Trebuie să se înţeleagă că nu e vorba de o atitudiune de temporizare a activităţii, ci de o reluare treptată, pentru a nu pune în pericol viaţa pacienţilor“, a precizat managerul Filimon. Spitalul funcţionează cu 700 paturi non-Covid şi 151 Covid, Secţia Chirurgie are 8 medici, iar Secţia ATI tot atîţia, conform site-ului unităţii.

Citește știrea

Actualitate

S-a deschis sezonul estival în ştrand, la Roman

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ la Ştrandul Municipal au fost făcute reparaţii substanţiale ■ bazinele au fost revopsite şi a fost făcută revizia sistemului de pompare şi filtrare a apei ■ strandul va funcţiona la 70% din capacitate ■ sînt pregătite 720 şezlonguri şi 360 umbrele noi ■

Vremea bună din ultimele două zile a determinat conducerea primăriei să deschidă sezonul estival, spre satisfacţia coducerii acesteia şi spre bucuria romaşcanilor care nu-şi pot peermite să meargă la mare. În cursul zilei de marţi, 22 iunie, în prezenţa unor consilierii municipali şi a deputatului Dan Laurenţiu Leoreanu, s-a inaugurat sezonul estival.

„Începînd de pe 22 iunie,, vă puteţi relaxa în Ştrandul Municipal, pentru că am dat startul noului sezon estival din cadrul Complexului Sportiv şi de Agrement Moldova. Pe lîngă reparaţiile curente, locaţia a beneficiat de ample lucrări de întreţinere, la acest moment fiind asigurate cele mai bune condiţii de recreere. Bazinele de înot au fost vopsite integral, fiind efectuată revizia sistemului de pompare şi filtrare a apei, care a presupus înlocuirea celor 20 de tone de nisip filtrant.

Conform prevederilor actuale, ştrandul va funcţiona la o capacitate de 70%, fiind pregătite un număr de 720 de şezlonguri şi 360 de umbrele. Serviciile din cadrul Complexului Sportiv şi de Agrement Moldova sînt asigurate de 26 de angajaţi, inclusiv salvamari. De asemenea, la punctul de prim ajutor se va afla personal calificat“, a declarat primarul Leonard Achiriloei. Programul de funcţionare al complexului este de luni pînă joi, între orele 09:00 – 21:00, iar de vineri pînă duminică, între orele 09:00 – 22:00.

Preţul unui bilet de intrare, de luni pînă joi, este de 6 lei pentru copii şi 12 lei pentru adulţi, iar de vineri pînă duminică, 10 lei pentru copii, respectiv 20 de lei pentru adulţi. În prima şi a doua zi de la deschidere, respectiv 22 şi 23 iunie, accesul va fi gratuit pentru toate persoanele. Edilii invită pe romaşcani să se bucure, din plin, de vremea frumoasă atît de aşteptată în această vară ploioasă..

Citește știrea

Trending